ข้อมูลทั่วไป

 

ประวัติตำบลเจดีย์คำ

 

                     เมื่อประมาณปี พ.ศ.2496  มีหลักฐานบันทึกไว้ที่วัดพระธาตุดอยคำ หรือ เจดีย์คำ  โดยมีอาจารย์เก้าหล้า  สฆโร หรือ ครูบาคำหล้า  ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างพระธาตุดอยคำ 

ในขณะนั้นออยู่ในตำบลวังเค็มหรือตำบลน้ำเค็ม  จังหวัดเชียงราย  และมีตำบลดอนลาว  ต่อมาได้ยุบรวมกับตำบลหย่วน  ซึ่งมีการแยกเป็นตำบลใหม่ คือ ตำบลเจดีย์คำ 

โดยใช้ชื่อของพระธาตุมาเป็นชื่อ  มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาจากผู้เฒ่าผู้แก่  เกี่ยวกับพระธาตุเจดีย์คำหรือดอยคำ  ว่ามีบ่อน้ำ หรือน้ำบ่อ (ในภาษาเหนือ)  ซึ่งมีเรือคำ/หรือเรือทองคำอยู่ในบ่อน้ำก็เลยมีการสร้างพระธาตุครอบไว้

             

                      ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2518  มีการแยกตำบลใหม่ออกจากตำบลเจดีย์คำ  เป็นตำบลร่มเย็น  ซึ่งปรากฏว่าพระธาตุได้อยู่ในเขตตำบลร่มเย็น  เมื่อมีการแบ่งแยกพื้นที่อาณาเขต  จังหวัดเชียงราย 

มาเป็นจังหวัดพะเยา  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2520  ดังนั้นตำบลเจดีย์คำ  อำเภอเชียงคำ  จึงอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของจังหวัดพะเยา

 

ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

                     องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ  ตั้งอยู่ในตำบลเจดีย์คำ  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเชียงคำ  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงคำ  ประมาณ  4  กิโลเมตร  

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2539  เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2536 

ถึงปีงบประมาณ 2548  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000  บาท  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ประกาศ  ณ  วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2539

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ  ตั้งอยู่เลขที่ 1/1  หมู่ที่ 6  ตำบลเจดีย์คำ  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  56110

 

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลเจดีย์คำอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเชียงคำ  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงคำ  ประมาณ  4  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  30  ตารางกิโลเมตร หรือ  18,750  ไร่

 

ภูมิประเทศ  

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีลำคลองไหลผ่านหลายสายสามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมได้และมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

 

ทิศเหนือ ติดกับ   ตำบลทุ่งกล้วยและตำบลสบบง  อำเภอภูซาง 

ทิศใต้ ติดกับ บ้านปี้  หมู่ที่  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงคำ 

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านหนอง  หมู่ที่   ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ 

ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านทุ่งบานเย็น  หมู่ที่ 13  ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ 

 

  ตำบลเจดีย์คำ อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  มีพื้นที่ประมาณ 30  ตารางกิโลเมตร หรือ 18,750  ไร่  โดยแยกรายละเอียดออกเป็น  12 หมู่บ้าน  ดังนี้

 

ลำดับ

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ขาย

หญิง

รวม

1

บ้านวังเค็ม

283

308

359

667

2

บ้านวังเค็มใหม่

205

255

260

515

3

บ้านใหม่ไพรสนธ์

82

105

110

215

4

บ้านปัวชัย

233

280

307

587

5

บ้านปุ

193

254

265

519

6

บ้านกว้าน

167

216

251

467

7

บ้านบุญยืน

154

168

177

345

8

บ้านดอนดาว

249

357

347

704

9

บ้านปิน

118

148

155

303

10

บ้านร่องค้อม

252

393

408

801

11

บ้านอัมพร

184

270

277

547

12

บ้านบุญชัย

126

203

213

416

รวม

 

2,247

2,957

3,129