วิสัยทัศน์
 
“  ”
  พันธกิจ
 
 • การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายสัญจรสะดวก
 • ปรับปรุงแหล่งน้ำกินน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
 • ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
 • สร้างจิตสำนึกด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
 
  เป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนา
 •  
 • ก่อสร้าง และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงถึงกัน และใช้ได้ทุกฤดูกาล 
 • พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร     
 • จัดตั้งกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมอาชีพเดิมให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม สงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมสุขภาพ และพลานามัย สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ และสวนสุขภาพ
 • ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ
 • ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน