ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการถมหินคลุกถนนสายการเกษตร บ้านใหม่ไพรสนธิ์ หมู่ 3 (ซอย 2) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว820 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า 492 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)