ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการถมหินคลุกถนนสายการเกษตร บ้านปัวชัย หมู่ 4
                 -    ซอยดงชาวบ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
                 -    ซอยเหมืองลื้อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
        -     ซอยป่าสุสาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
                 -    ซอยใจรักอนุบาล ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
                      หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า 414 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน 168,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)