ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการถมดินลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอัมพร หมู่ 11

-  ถมดินลูกรังขยายไหล่ทางถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเส้นทางสายลำเหมืองกอง ขนาดกว้างเฉลี่ย       1.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 450 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
  - ถมดินลูกรังขยายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเส้นทางสายลำเหมืองเมื้อง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร    ยาวเฉลี่ย 770 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 924 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)