ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องส้าน บ้านวังเค็มใหม่ บ้านปัว บ้านปุ หมู่ที่ 2,4,5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร  ลึกเฉลี่ยจากท้องเดิม  1.20  เมตร  ท้องลำน้ำกว้างเฉลี่ย  3.50 เมตร  หรือมีปริมาณดินขุด   10,800.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน   373,800 บาท