ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปัวชัย หมู่ที่ 4 (ซอยหน้าวัดต่อจากจุดเดิม) ขนาดกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)