ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องค้อม  หมู่ 10  (ซอยบ้านนายเที่ยง ชิดสนิท) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 452.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.30 เมตร 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลาง 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)