– พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓

– พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๒๔

– พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕

– พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๑

– พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑

– พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔

– พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔

– พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.๒๕๕๑

– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓

– พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖

– พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔

– พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘

– พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐

– พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕

– พระราชบัญญัติยกเลืกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ.๒๕๕๘

– พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๗

– พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

– พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐

– พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘

– พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

– พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

– พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.๒๕๔๐

– พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕

– พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕

– พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

– พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

– พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

– พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

– พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘

– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔

– พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔

– พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗

– พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

– พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕

– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘

– พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓

– พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕

– พระราชบัญญัติทะเบียบพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

– พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒

– พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

– พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

– พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

– พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

– พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

– พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

– พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒

– พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒

– พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙

– พระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑

– พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

– พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๔๗๘

– พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗

– พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙

– พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒

– พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พ.ศ. ๒๔๖๔

– พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓

– พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๔๒๘

– พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

-พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

การจัดตั้ง

 

– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

– พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2562

– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

– พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

– พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านอื่นๆ

– พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

– พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙

– พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐

– พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

– พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวดหมู่รอง