ภาพกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายนัฐพล กันทะสอน นายกอบต.เจดีย์คำ นายบุญช่วย หายทุกข์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจพื้นที่ตำบลเจดีย์คำ

จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลเจดีย์คำ....ด้วยหัวใจ รักและสามัคคี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 10 เมษายน 2561 อบต.เจดีย์คำได้จัดกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาเมืองพะเยาให้หน้าอยู่ คูคลองสะอาด ต้อนรับปีใหม่ไทย"

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

 

                      องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เจดีย์คำ ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังเค็มใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลเจดีย์คำ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เจดีย์คำ