ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อแบบแปลน ได้ในราคาชุดละ   500   บาท   ( ห้าร้อยบาทถ้วน )  ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ระหว่างวันที่  5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560  ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-5488-1149    ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.jedeekham.go.th  และทาง  www.gprocurement.go.th