ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อแบบแปลน มีรายละเอียดดังนี้
โครงการที่ 1  ในราคาชุดละ 500   บาท   ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) 
โครงการที่ 2  ในราคาชุดละ 500   บาท   ( ห้าร้อยบาทถ้วน) 
โครงการที่ 3  ในราคาชุดละ 200   บาท   ( สองร้อยบาทถ้วน) 
โครงการที่ 4  ในราคาชุดละ 500   บาท   ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) 
โครงการที่ 5  ในราคาชุดละ 500   บาท   ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) 
โครงการที่ 6  ในราคาชุดละ 500   บาท   ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) 
                      ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ระหว่างวันที่  19 กรกฎาคม 2560  ถึง วันที่  2 สิงหาคม 2560   ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-5488-1149    ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.jedeekham.go.th  และทาง  www.gprocurement.go.th