นายสยาม   เสริมสุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

093-1394470

 

นางนงลักษ์   อำมาตย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

089-5568672