นายบุญช่วย  หายทุกข์

 

 

 

 

ประธานสภา  อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภูวนาท  กันทะสอน

 

 

 

 

รองประธาน อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางเอี้ยงน้อย  หอมนาน

 

 

 

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 1

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

นางศรีไพร    ขยา

 

 

 

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 2

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวันใจชื่น

 

 

 

นายนภัสกร  กันทะสอน

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 3

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอินแหลง    ดับโศรก

 

 

 

นายเชพย์    คำพิมพ์

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 4

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพีรพัฒน์   บัวงาม

 

 

 

นายศรีทนชนะพิมพ์

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 5

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

 

 

 

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 6

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมัย    กันทะสอน

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 7

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจิรายุทธ  กันทะสอน

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 8

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปิยวรรณ  มังคลาด

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 9

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเพิ่ม    สุวรรณทา

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 10

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพยับ  กลิ่นหอม

 

 

 

นายสมศักดิ์  ชุมนุมพร้อม

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 11

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอิ่นคำ  โครงกาพย์

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 12

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 12

 

           

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ


อำนาจหน้าที่ของสภา อบต.

 1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)
 2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5)
 3. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้
  (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
  (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
  4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต.