การแสดงเจตจำนงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน