ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์   
1. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดการระบาดจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและการรักษา
2. เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน เชื้อสามารถอยู่ในสิงแวดล้อม หรือซากได้นานหลายเดือน 
3. หากพบสุกรป่วย  ห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาด  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ทันที เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือ