– พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓

– พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๒๔

– พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕

– พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๑

– พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑

– พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔

– พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔

– พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.๒๕๕๑

– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓

– พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖

– พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔

– พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘

– พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐

– พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕

– พระราชบัญญัติยกเลืกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ.๒๕๕๘

– พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๗

– พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

– พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐

– พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘

– พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

– พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

– พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.๒๕๔๐